image
Skip to content Skip to footer

Zásady ochrany osobních údajů
I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a
  Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
  Masážní studio Myly IČ 08468001 se sídlem Františka Košiny 781, 250 65
  Líbeznice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Františka Košiny 781, 250 65
  email: hoa.ivanka@seznam.cz
  telefon: +420 601 146 800
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
  identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická
  osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
  identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
  identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
  genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
  fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  II.
  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 5. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje,
  které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 6. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro
  plnění smlouvy.
  III.
  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 7. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b)
  GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu
  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6
  odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého
  marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
  podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č.
  480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě,
  že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 8. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
  smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou
  vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
  objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
  nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
  osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce
  plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 9. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
  ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný
  souhlas.
  IV.
  Doba uchovávání údajů
 10. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
  smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
  smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro
  účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na
  základě souhlasu.
 11. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
  V.
  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 12. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě
  smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.
 13. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo
  EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích
  jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
  VI.
  Vaše práva
 14. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
  zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  2• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na
  adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 15. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v
  případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních
  údajů.
  VII.
  Podmínky zabezpečení osobních údajů
 16. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
  k zabezpečení osobních údajů.
 17. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
  osobních údajů v listinné podobě
 18. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené
  osoby.
  VIII.
  Závěrečná ustanovení
 19. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře
  potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je
  v celém rozsahu přijímáte.
 20. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
  internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/
  a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 21. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany
  osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám
  zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci
  poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2021
Go to Top