image
Skip to content Skip to footer

Masážní studio Myly, IČ: 08468001, místo podnikání U Mlýnského
kanálu 696/2, 186 00 Praha 8 – Karlín
Podmínky se vztahují na veškeré nabízené služby masážního
studia.

 1. Základní ustanovení
  1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní
  závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb v salonu
  Masážní studio Myly a kupujícími poskytovaných služeb.
  Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných
  obchodních podmínek a dále v těchto všeobecných
  podmínkách vystupuje jako „salon“.
  1.2. Poskytovatel poskytuje služby péče o tělo v salonu na
  základě platného živnostenského oprávnění a dalších dokladů
  osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným
  činnostem.
  1.3. Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním
  konkrétního termínu osobně, telefonicky, emailem, přes
  rezeravční systém nebo SMS kupující dává svůj souhlas s
  těmito všeobecnými obchodními podmínkami salonu.
  Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost
  služby salonu nevyužít.
  1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může salon
  měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
  a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
  všeobecných obchodních podmínek.
 2. Sdělení před uzavřením smlouvy o poskytování služeb
  2.1. Na smluvní vztah mezi salonem a zákazníkem se vztahují
  i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků
  na dálku při uzavírání smlouvy. Salon používá pro komunikaci
  se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež
  nejsou vyšší, než běžné ceny hovoru. Náklady
  vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na
  dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na
  internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
  zákazník sám.
  2.3. Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech
  vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost
  odstoupení od smlouvy.
  2.4. Odstoupení od smlouvy je možné v případech sjednaných
  v čl. 9. všeobecných obchodních podmínek, upravujícím
  právo na odstoupení od smlouvy, výši odstupného, podmínky,
  lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, formulář pro
  odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 všeobecných
  obchodních podmínek.
  2.5. Pro řešení sporu mezi salonem a zákazníkem se použije
  úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení
  spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a
  to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval salon za
  účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla salonem vyřešena.
  Salon je povinen se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti
  návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na
  mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.
  2.6. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad
  plněním povinností stanovených zákonem na ochranu
  spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele.
  Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi
  zákazníkem a salonem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je
  zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n
  zákona na ochranu spotřebitele.2.7. Bližší informace pro spotřebitele včetně informace o
  přeshraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici
  na www.mpo.cz, sekce ochrana spotřebitele.
 3. Objednávky služeb
  3.1. Termín návštěvy
  Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem
  osobně, telefonicky, sms, nebo emailem. Dohodnutý termín je
  považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato
  smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce.
  3.2. Přeobjednání
  Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru
  dostavit, informujte mě o tom předem telefonicky, SMS,
  emailem, nebo zprávou na FB nejpozději však 24 hodin před
  zahájením procedury.
  3.3. Předčasný příchod
  K čekání jsou v mém salonu určeny prostory čekárny. Prosíme
  Vás o ohleduplnost, probíhá-li ve vedlejší místnosti ošetření,
  abychom nebyli při práci rušeni.
  3.4. Pozdní příchod
  Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba
  provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně
  stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých
  služeb kratšího časového rozsahu (45 minut a méně) výše
  uvedené aplikovat nelze a pokud dorazíte s více než
  15minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí.
  3.5. Absence zákazníka
  Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný
  poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence
  požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 50% z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník
  objednán a na kterou se nedostavil.
  Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu
  bez omluvy, vyhrazuji si právo takového zákazníka vyřadit z
  databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat.
  Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a
  nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu
  považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na
  nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby
  k tomuto datu odečtena z hodnoty certifikátu.
  3.6. Odmítnutí služby
  Služba může být odmítnuta v těchto případech:
  a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky
  infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka,
  plísňové onemocnění, vši…)
  b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo
  pod vlivem návykových látek
  c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy
  medicínského charakteru
  d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím
  hygienickém stavu
  e) zákazník se během objednávání termínu nebo během
  procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk,
  uráží poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy
  chování ostatní zákazníky salonu
  f) u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce
  související s použitím materiálů, které se při poskytování
  vybrané služby běžně používají (např. alergie). Zákazník je
  povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb
  s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a
  tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené
  služby.
  3.7. Předčasné ukončení služby
  Služba může být předčasně ukončena, pokud se:
  a) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky
  infekčních onemocnění, nebob) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky
  podnapilosti či návykových látek, nebo
  c) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky
  zdravotních problémů, nebo
  d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu
  chovat nepřístojným způsobem
  e) během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická
  reakce na použité materiály.
 4. Uživatelský účet
  4.1. Na základě rezervace zákazníka provedené přes sms,
  nebo mail může zákazník provádět objednávání služeb (dále
  jen „uživatelský účet“).
  4.2. Při rezervaci a při objednávání služeb je zákazník povinen
  uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené
  zákazníkem v mailu, či sms a při objednávání termínu jsou
  salonem považovány za správné. Správnost údajů salon
  neověřuje.
  4.3. Přístup k mailovému účtu salonu je zabezpečen
  uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen
  zachovávat mlčenlivost ohledně osobních informací
  poskytnutých v mailové komunikaci a bere na vědomí, že
  salon nenese odpovědnost za porušení této povinnosti
  ze strany zákazníka.
 5. Osobní věci a cennosti
  Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti,
  kde je poskytována služba, za jakékoliv případné ztráty věcí
  zákazníka před, během i po proceduře a za věci odložené
  v prostoru recepce náš salon neručí.6. Ceníky
  Jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách salonu.
  Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od
  pondělí do neděle.
 6. Dárkový poukaz
  7.1. Použití dárkového poukazu
  U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze
  přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu
  návštěvy.
  Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je
  možné pouze na službu uvedenou na poukazu bez možnosti
  záměny za jinou.
  Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při
  objednání služby.
  7.2. Hodnota dárkového poukazu
  Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální
  hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou
  hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit
  zpět za hotovost.
  7.3. Platnost dárkového poukazu
  Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho
  hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát
  lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.
  Objednání služby je třeba provést minimálně 14 dnů před
  koncem platnosti dárkového poukazu.8. Reklamace služeb
  Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník
  bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět
  reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele
  služby. Reklamace se podává písemně na adresu salonu.
  Odstoupení od smlouvy
  8.1. Zákazník má právo před zahájením poskytování předmětu
  smlouvy odstoupit od smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený
  v čl. 8.4. či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, a má
  právo na vrácení uhrazené ceny za předmět smlouvy bez
  účtování odstupného, pokud účinky doručení nastanou ve
  lhůtě nejméně čtrnácti (14) dnů před sjednaným termínem
  poskytnutí služby. Účinky odstoupení nastávají k okamžiku
  doručení odstoupení salonu, a to na adresu provozovny
  salonu či na adresu elektronické pošty salonu. V případě
  pochybností o okamžiku doručení prokazuje takovou
  skutečnost zákazník.
  9.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dle
  čl. 9.1. se smlouva od počátku ruší. Salon zákazníkovi vrátí
  uhrazenou cenu nejpozději do 10 (deseti) dnů od účinků
  odstoupení od smlouvy.
  9.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1. může zákazník
  od smlouvy odstoupit i ve lhůtě kratší čtrnácti (14) dnů
  nejpozději však tři (3) dny přede dnem, v němž je sjednán
  termín poskytnutí služby, při uhrazení sjednaného odstupného.
  O účincích odstoupení platí čl. 9.1. obdobně.
  9.4. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle čl. 9.3.
  vrátí salon zákazníkovi částku ve výši 70 % (slovy: sedmdesát
  procent) zákazníkem uhrazené ceny nejpozději do deseti (10)
  dnů od účinků odstoupení od smlouvy. Z ceny je salon
  oprávněn si ponechat částku ve výši 30 % uhrazené ceny jako
  sjednané odstupné.9.5. V jiných případech než popsaných v čl. 9.1 až 9.4. nebo
  v jinde v těchto všeobecných obchodních podmínkách nelze
  od smlouvy odstoupit.
 7. Platnost a účinnost
  Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a
  účinnost dne 1.7.202
Go to Top